Przejdź do treści

Formy i zakres wsparcia

Wyróżnia się następujące kategorie instytucji wsparcia dziennego, będących instytucjami pomocy społecznej:

  • dzienne domy pomocy,
  • kluby samopomocy,
  • środowiskowe domy samopomocy nazywane również „domami dziennego pobytu”.

Usługi dziennych domów pomocy (DDP) kierowane są do osób nieaktywnych zawodowo, powyżej 60. r.ż., wymagających częściowej pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Działalność DDP organizowanych i finansowanych przez samorządy (gminy i powiaty), jak również funkcjonowanie dziennych domów „Senior+” (DDS+) współfinansowanych w ramach programu rządowego Senior + (wcześniej „Senior-WIGOR”), opiera się w głównej mierze na realizacji podstawowych usług opiekuńczych na terenie danej placówki w godzinach jej funkcjonowania (od poniedziałku do piątku, najczęściej kilka godzin dziennie).

Celem działalności DDP/DDS+ jest utrzymanie uczestników, również osób w podeszłym wieku, w jak najlepszej sprawności umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie. W związku z tym podstawowy zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności usługi:

  • socjalne (w tym minimum jeden gorący posiłek),
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii (leczenie ruchem),
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapii zajęciowej.

Usługi te w większości placówek świadczone są przynajmniej raz dziennie. Znacznie mniej dostępnymi usługami w dziennych domach pomocy są te, które wspierają codzienne funkcjonowanie seniorów, takie jak: usługi higieniczne, fryzjerskie, kosmetyczne czy pralnicze.

W ofercie DDP/DDS+ można również spotkać specjalistyczne usługi zdrowotne, takie jak fizjoterapia, rehabilitacja czy wsparcie psychologiczne, świadczone przez personel medyczny (pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci oraz lekarze). Podkreślić należy, że usługi te nie są powiązane i finansowane w ramach systemu zdrowia, a o zakresie usługi decyduje samorząd, który jest założycielem i finansuje lub współfinansuje działalność danej placówki, jak ma to miejsce w przypadku wieloletniego programu rządowego Senior+ (wcześniej „Senior-WIGOR”).

Równolegle do wsparcia seniorów w formie dziennych domów pomocy DDP/DDS+ tworzone są kluby samopomocy „Senior+”.

Klub samopomocy to oferta dla osób, które niekoniecznie wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, ale chcą pozostać aktywne i w atrakcyjny sposób zagospodarować swój wolny czas. Chodzi o motywowanie osób starszych do działań na rzecz samopomocy i udziału w wolontariacie.

Klub samopomocy powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20 godzin różnego rodzaju zajęć, które mogą być oferowane także poza placówką. Osoby korzystające z tej formy wsparcia wzajemnie się wspierają i koncentrują na minimalizowaniu ujemnych skutków wykluczenia społecznego i otaczających ich problemów.

Wróć: Dla kogo?

Czytaj dalej: Ścieżka postępowania

Przejdź na górę