Przejdź do treści

Ścieżka postępowania

Procedura ubiegania się o miejsce w dziennym domu opieki i klubie samopomocy odbywa się poprzez ośrodek pomocy społecznej, na wniosek samej osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.

Kierowanie osób do dziennych domów pomocy DDP/DDS+ następuje wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika pomocy społecznej. Decyzja określa termin pobytu i odpłatność za pobyt w placówce DDP.

Głównymi przesłankami przyjęcia do DDP/DDS+ jest kryterium wieku oraz zamieszkiwanie na terenie samorządu, który prowadzi daną placówkę. Ponadto, czynnikiem decydującym o przyjęciu jest trudna sytuacja materialna, zdrowotna, a przede wszystkim rodzinna osoby zainteresowanej korzystaniem z oferty DDP/DDS+. Natomiast przyznanie miejsca w klubie samopomocy „Senior+” może się odbywać z pominięciem decyzji administracyjnej, np. na podstawie deklaracji uczestnictwa.

Przejdź na górę