Przejdź do treści

Formy organizacji

W dotychczasowej praktyce pomocy społecznej środowiskowe usługi opiekuńcze mogą być organizowane w trzech formach: w miejscu zamieszkania, w ośrodku wsparcia/dziennym domu pomocy (DDP) dla osób wymagających częściowej opieki oraz w mieszkaniach chronionych.

Celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest na tyle skuteczne zaspokojenie potrzeb opiekuńczych osób o ograniczonej samodzielności oraz wsparcie ich funkcjonowania, aby uniknąć decyzji o konieczności umieszczenia osoby niesamodzielnej w placówce całodobowego pobytu lub przesunąć ją w czasie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane w placówkach środowiskowych, najczęściej w dziennych domach pomocy (DDP) przeznaczone są dla osób wymagających częściowej opieki (z uwagi na wiek, chorobę lub inne przyczyny), a które są jej pozbawione z uwagi na samotne zamieszkiwanie lub brak możliwości zapewnienia takiej pomocy przez rodzinę. Więcej na ten temat TUTAJ

Mieszkanie chronione okazuje się być z perspektywy wielu samorządów tańszą formą świadczenia opieki, aniżeli umieszczenie mieszkańca danej gminy w placówce opieki całodobowej – typu dom pomocy społecznej. Organizacja usług opiekuńczych w formie mieszkań chronionych jest z pewnością adekwatną odpowiedzią na potrzeby osób starszych w zakresie opieki. Oprócz oferty opiekuńczej, usługa ta umożliwia również zabezpieczenie potrzeb socjalnych, zapewnienie wsparcia oraz towarzyszenie seniorowi w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Niemniej jednak, przy organizacji tej usługi, gminy nie mogą zapominać o sytuacji zdrowotnej i rodzinnej seniorów oraz ich kondycji psychicznej i gotowości do zmiany warunków i miejsca zamieszkania.

Strzałka w lewo Wróć: Dla kogo?

Przejdź na górę