Przejdź do treści

Wsparcie opiekuńcze w regionie

Jak wynika z danych sprawozdania ROPS pn. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020, spośród 182 gmin na terenie województwa małopolskiego, aż 177 gmin świadczyło usługi opiekuńcze, co sprzyja pozostawaniu osób starszych w środowisku zamieszkania. Skurczyło się grono gmin nieświadczących usług opiekuńczych w ogóle (w 2020 r. już tylko 5 gmin), ale wzrosła liczba gmin świadczących usługi opiekuńcze na bardzo małą skalę (nie więcej niż 10 osobom świadczono te usługi w 77 gminach).

W 2020 r. w Małopolsce udzielono tego rodzaju pomocy łącznie 8 480 osobom. Najczęściej były oferowane usługi opiekuńcze będące zadaniem własnym gminy – objęto nimi 7 607 osób. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 873 osoby zamieszkujących 89 gmin.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze o charakterze środowiskowym będzie rosło. W 2020 r. województwo małopolskie zamieszkiwało 810 560 osób powyżej 60 roku życia, o 9,3 tys. osób więcej niż rok wcześniej, a osiemdziesięciolatkowie i starsi mieszkańcy Małopolski stanowili grupę ponad 151,4 tysięcy osób.

W wielu badaniach społecznych zrealizowanych na rzecz osób starszych w Małopolsce podkreśla się konieczność zwiększenia dostępności i podniesienia jakości środowiskowych form wsparcia osób starszych, w szczególności usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania i dziennych domach opieki.

Z tego powodu niezbędne jest ułatwienie dostępu do „zwykłych” i specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zwiększenie wymiaru ich świadczenia (tj. liczby i czasu świadczenia usług, np. w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy), przeformułowanie zasad korzystania z nich oraz zapewnienie dodatkowych usług, np. usługi edukacyjne lub pomoc wytchnieniowa dla opiekunów rodzinnych.

Zaletą środowiskowych form opieki nad niesamodzielnymi osobami w podeszłym wieku jest możliwość utrzymania przez osobę starszą relacji z dotychczasowym środowiskiem, w tym z rodziną oraz na umożliwienie rodzinie sprawującej opiekę nad osobą starszą zachowanie lub przywrócenie aktywności zawodowej.

Szansę na osiągniecie tego celu upatruje się ponadto w rozwijaniu lub wprowadzeniu usług sąsiedzkich w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz wykorzystaniu wolontariatu.

Ważnym wzbogaceniem usług opiekuńczych jest zapoczątkowany w 2018 roku projekt „Małopolski Tele-Anioł”, który jest największym przedsięwzięciem teleopiekuńczym w Polsce.

Dzięki dodatkowym środkom pochodzącym z funduszy europejskich i budżetu województwa małopolskiego zaangażowanym w 2022 r., projekt będzie kontynuowany przez kolejny rok. Dzięki temu ponad 6 300 osób starszych w regionie, będzie mogło nadal korzystać z usług teleopieki, usług opiekuńczych i sąsiedzkich ”pod skrzydłami” Tele-Anioła. Więcej na ten temat TUTAJ

Przejdź na górę