Przejdź do treści

Zasady przyznawania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania spoczywa na gminie, przy czym w odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Do ustawowych przesłanek przyznania usług należy:

  • spełnienie przez osobę ich wymagającą kryterium wieku, niepełnosprawności bądź innych przyczyn – dla osoby wymagającej usług opiekuńczych „zwykłych” bądź schorzenie lub niepełnosprawność – dla osoby wymagającej usług specjalistycznych;
  • okoliczność, że osoba ta wymaga pomocy innych osób;
  • pełnienie przez osobę objętą usługami definicji osoby samotnej (tj. osobie samotnie gospodarującej, niepozostającej w związku małżeńskim i nieposiadającej wstępnych ani zstępnych) bądź w przypadku osoby posiadającej rodzinę – ustalenie, że rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Przyznawaniem usług opiekuńczych zajmują się zazwyczaj ośrodki pomocy społecznej w danej gminie (mieście) zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o tego rodzaju pomoc. Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.

Zasady odpłatności za usługi „zwykłe” i usługi specjalistyczne (z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi), określa rada gminy w drodze uchwały.

Przejdź na górę