Przejdź do treści

polityka
senioralna

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej

Osoby obradujące przy stole

Niezwykle istotne znaczenie dla samorządu Województwa Małopolskiego ma partycypacyjna polityka senioralna, która jest realizowana na rzecz seniorów i z seniorami. Ważnym instrumentem tej polityki jest powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego Rada ds. Polityki Senioralnej, która jest pierwszą tego typu radą w Polsce na szczeblu wojewódzkim.

Rada funkcjonuje od 2013 roku i jest organem opiniująco-doradczym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Stanowi ona forum wymiany opinii i doświadczeń w sprawach dotyczących polityki senioralnej Małopolski, a w szczególności stworzenia warunków do realizacji potrzeb i poprawy  jakości życia małopolskich seniorów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Rada działa w obszarze polityki senioralnej Małopolski, w tym w szczególności w następujących dziedzinach:

 1. współpraca przy tworzeniu głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym,
 2. wspieranie rozwoju i aktywizacja środowisk działających na rzecz osób starszych (organizacji senioralnych i eksperckich, instytucji publicznych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych), w celu zwiększenia efektywności ich działań, oraz współpraca z tymi środowiskami w interesie osób starszych,
 3. tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej, inicjowanie, wypracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów,
 4. współpraca przy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Małopolskie na rzecz seniorów,
 5. podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmacniania komunikacji międzypokoleniowej, promowanie pozytywnego wizerunku starości,
 6. wzmacnianie działań na rzecz partycypacji środowiska seniorów w tworzeniu rozwiązań sprzyjających przebudowie przestrzeni społecznej umożliwiającej wdrażanie procesu deinstytucjonalizacji.

Skład osobowy Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej działa już przez dwie kadencje. W skład tego gremium wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, zajmujący się realizacją działań z zakresu  polityki senioralnej, reprezentanci środowisk senioralnych, przedstawiciele władz lokalnych oraz eksperci w zakresie polityki senioralnej.

Skład osobowy Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji został określony Zarządzeniem Nr 75/2022 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r.    

widoczny skład Rady
Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej III Kadencji, źródło: Archiwum UMWM

W skład Rady  wchodzą:

 1. przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,
 2. co najmniej jeden przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 3. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 4. przedstawiciel Departamentu Rodziny, Zdrowia, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 5. przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 6. przedstawiciele środowisk działających na rzecz seniorów, w tym przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego,
 7. przedstawiciele środowiska naukowego województwa małopolskiego,
 8. przedstawiciele gminnych/powiatowych rad seniorów z województwa małopolskiego w tym przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z obszaru województwa małopolskiego,
 9. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii,
 10. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas odbywających się kilka razy w roku spotkań Rada wypracowuje pomysły i podejmuje konkretne działania na rzecz wsparcia i aktywizacji małopolskich seniorów.

Dzięki rozległym kompetencjom i zainteresowaniom członków Rady możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń, co owocuje realnym wpływem na kształtowanie polityki społecznej Województwa Małopolskiego.

Udział w Małopolskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej ma charakter społeczny.

Pliki do pobrania (ewentualnie do publikacji):Przejdź na górę