Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul.  Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl. 

III. Cele przetwarzania danych 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.senioralna.malopolska.pl, w tym m.in.  dotyczące obsługi zgłoszeń tematów lub wydarzeń przekazanych drogą elektroniczną oraz prowadzenia  ewentualnej dalszej korespondencji / kontaktu telefonicznego w tym przedmiocie. 

IV. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych 

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a RODO. Podanie danych jest konieczne do realizacji powyższych celów przetwarzania. 

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi wiadomości i zgłoszeń  przesłanych za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.senioralna.malopolska.pl.  

VI. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca funkcjonowania portalu internetowego www.senioralna.malopolska.pl. 

VII. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 RODO. 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

X. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie  przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez  Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało  im powierzone przetwarzanie danych osobowych w tym np. dostawcom usług IT. 

XI. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Przejdź na górę