Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

„Aktywny Senior 2.0” – ruszamy z kolejnym wsparciem dla małopolskich Seniorów!

Roześmiani starsi państwo z psem na wycieczce - pani siedzi przy stoliku z butelką wody mineralnej i bukietem konwalii, pan stoi.

Edukacja – kilkaset godzin warsztatów o różnorodnej tematyce,

Kultura – kilkadziesiąt wyjazdów do teatru, kina, opery,

Turystyka – tysiące przebytych kilometrów i szlaków turystycznych,

Integracja – kilkadziesiąt wydarzeń integrujących środowisko seniorów…

To jedynie wybrane przykłady rezultatów działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe, mających na celu aktywizację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu najstarszych mieszkańców Małopolski w ramach otwartych konkursów ofert.

Nowa edycja konkursu „Aktywny Senior 2.0”

W roku bieżącym Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza kolejny program na rzecz wsparcia osób starszych.

Dotychczasowa praktyka związana z realizacją projektów dedykowanych osobom starszym w województwie małopolskim pokazała, jak duża jest potrzeba tworzenia różnych możliwości aktywności społecznej, edukacyjnej czy kulturalnej seniorów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, otwieramy nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny Senior 2.0”, który umożliwi przez kolejne dwa lata realizację projektów ważnych z punktu widzenia polityki senioralnej województwa małopolskiego. Zachęcam organizacje pozarządowe do przygotowania ciekawej oferty i ubiegania się o dotację w ramach ww. programu

– mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Na co można przeznaczyć dotację

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny Senior 2.0” o dotację na okres dwóch lat będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób starszych na terenie województwa małopolskiego. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności warsztaty, wykłady, prelekcje m.in. z obszaru bezpieczeństwa seniorów w sieci oraz bezpieczeństwa w obrocie konsumenckim, zajęcia podnoszące kompetencje osób starszych (w tym cyfrowe), rozwój partycypacji społecznej, budowanie pozytywnego wizerunku starości, kampanie informacyjne, poradnictwo.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł (po 500 000 zł na każdy rok) a planowane działania winny obejmować okres dwuletni w przedziale czasowym od 1 kwietnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

Kto może startować w konkursie

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Oferty można składać do dnia 28 lutego 2024 r. (poprzez Generator eNgo) oraz do 29 lutego 2024 r. w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.Przejdź na górę