Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

„Aktywny Senior” – rozpoczynamy nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2023 – 2024 z alokacją 1 000 000 zł!

Roześmiani seniorzy podczas przerwy w ćwiczeniach na sali gimnastycznej.

Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie realizuje w regionie politykę sprzyjającą budowaniu przestrzeni przyjaznej seniorom poprzez w szczególności stały rozwój oferty dedykowanej osobom starszym, rozwijanie idei partycypacji czy też dbałość o wsparcie najbardziej potrzebujących.

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny Senior” o dotację na okres dwóch lat będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób starszych na terenie województwa małopolskiego. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności warsztaty, wykłady, zajęcia podnoszące kompetencje osób starszych (w tym cyfrowe), rozwój partycypacji społecznej, budowanie pozytywnego wizerunku starości, kampanie informacyjne, poradnictwo, rekreację.

Ponad 800 tys. mieszkańców Malopolski to osoby powyżej 60 roku życia, o różnych potrzebach wynikających z sytuacji społecznej, rodzinnej czy zdrowotnej. Stanowi to duże wyzwanie i zobowiązanie dla samorządu województwa aby kreować politykę społeczną w województwie w sposób gwarantujący seniorom dostęp do usług wspierających, aktywizujących, zdrowotnych, pozwalających na samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie. Program „Aktywny Senior”, którego realizację rozpoczynamy to odpowiedź na oczekiwania seniorów w zakresie rozwijania oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej.

– mówi Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł (po 500 000 zł na każdy rok) a planowane działania winny obejmować okres dwuletni w przedziale czasowym od 1 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Oferty można składać do dnia 13 kwietnia 2023 r. (poprzez Generator eNgo) oraz do 14 kwietnia 2023 r. w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl

Kontakt dla mediów

  • Rzecznik Prasowy UMWM: Magdalena Opyd, te. kom. 514 952 098
  • Biuro Prasowe UMWM: tel. 12 61 60 940; 12 61 60 941
  • biuro.prasowe@umwm.malopolska.pl


Przejdź na górę