Przejdź do treści

Zdrowie
i opieka

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej III kadencji – inauguracja   

Mężczyzna z mikrofonem przemawiający na spotkaniu

7 września 2022 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej, została powołana w 2013 r. jako organ opiniująco-doradczy i inicjatywny Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej. W trakcie 8 lat działalności podjęła szereg tematów
i  inicjatyw mających na celu przygotowanie programów adekwatnych do potrzeb seniorów, rozwijanie partycypacji seniorów w życiu społecznym i publicznym czy promowanie polityki prosenioralnej.

W roku bieżącym rozpoczyna się III kadencja Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

„Regionalna rada do spraw polityki senioralnej rozpoczyna swoją kadencję w Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej, który ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność stałego intensyfikowania działań zmierzających do tworzenia na terenie województwa, gmin i powiatów otoczenia przyjaznego seniorom. Współdziałanie z przedstawicielami różnych środowisk senioralnych, których skupia Rada, jest bardzo ważne dla tworzenia założeń dokumentów strategicznych i programów regionalnych dedykowanych najstarszym mieszkańcom województwa – mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej – powołanie składu

Zasady funkcjonowania Rady określa Uchwała Nr 548/22 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
, skład osobowy został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 75/2022 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Rada składa się w szczególności z reprezentantów środowiska seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, gminnych rad seniorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej.

„Kolejna kadencja Rady będzie zarówno kontynuacją już rozpoczętych inicjatyw, jak i otworzy nowe możliwości w zakresie kreowania rzeczywistości przyjaznej Seniorom. Wsłuchanie się w potrzeby seniorów jest bowiem podstawą tworzenia skutecznych rozwiązań dedykowanych tej grupie, co niewątpliwie stanowi priorytet dla samorządu województwa oraz samorządów lokalnych w najbliższych latach – dodaje wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.”

W ciągu czteroletniej kadencji prace Rady będą koncentrowały się wokół zagadnień związanych z tworzeniem głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, wspieraniem środowisk działających na rzecz osób starszych, podejmowaniem inicjatyw na rzecz wzmacniania komunikacji międzypokoleniowej oraz partycypacji środowiska seniorów w życie społeczne i publiczne.

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej - Wręczenie powołań członkom Rady
Wręczanie

Informacje o Małopolskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej znajdują się także w zakładce: Srebrna Małopolska oraz na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.Przejdź na górę