Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” po raz 16. odkrywa nieprzeciętnych Małopolskich Seniorów!  

Laureaci Małopolskiego Plebiscytu

W dniu 12 grudnia 2022 r. w Operze Krakowskiej po raz 16. nagrodzeni i wyróżnieni zostali nieszablonowi seniorzy wyróżniający się szczególną aktywnością. To osoby działające z pasją, bezinteresownie angażujące się w pomoc innym, działające w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy w lokalnych społecznościach. Podczas uroczystej Gali Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”, poznaliśmy Laureatów tego niezwykłego konkursu.

Uroczysta Gala oraz wieńczący ją koncert pt. „40 lat minęło – muzyka Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza z polskich filmów i seriali”, które zgromadziły ponad 700 uczestników, zamyka cykl inicjatyw składających się na Małopolski Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Współtworzenie warunków do dobrego życia, rozwoju, aktywności i zachowania dobrej kondycji seniorów stanowi ważny element regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na potrzeby tej szczególnej grupy społecznej.

Małopolski Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej zapisze się w historii jako okres obfitujący w niezwykłe i liczne wydarzenia wzmacniające różnorodną aktywność małopolskich seniorów. Polityka senioralna samorządów lokalnych i województwa kształtuje klimat współpracy i solidarności międzypokoleniowej, celem zapewnienia godnych warunków życia dla wszystkich mieszkańców Małopolski. Nie zwalniamy tempa zmian na lepsze, ponieważ tworzenie przestrzeni do pełnej integracji społecznej i podniesienie jakości życia osób starszych to jedno z priorytetowych działań Samorządu Województwa Małopolskiego.

– mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

W dotychczasowej historii plebiscytu Tytułem „Seniora / Seniorki Roku” nagrodzono 30 seniorów, 38 zostało wyróżnionych. Kolejne edycje plebiscytu udowadniają, że w Małopolsce nie brakuje seniorów aktywnych i zaangażowanych w życie społeczności lokalnych, działających w organizacjach pozarządowych, kościelnych, czy uniwersytetach III wieku, wspaniale przełamujących stereotypy związane z wiekiem.

Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” stanowi doskonały przykład popularyzacji twórczego i niezrównanego sposobu na życie osób starszych, które na przekór schematom udowadniają, że wiek nie stanowi bariery w podejmowaniu licznych działań na rzecz innych. Od 16 lat nominowani do plebiscytu wspaniale reprezentują środowisko seniorów, przełamując stereotypy związane z ograniczeniami, jakie stanowi wiek. Jestem przekonany o niezwykłej sile oddziaływania jaką daje historia każdej z nominowanych do plebiscytu osób, które stają się wspaniałymi ambasadorami Małopolski.

– dodaje wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Laureaci plebiscytu otrzymują znakomitą nagrodę – statuetkę wykonaną przez prof. dr hab. Krzysztofa Nitscha – artystę, rzeźbiarza, związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, znanego i cenionego w kraju i za granicą, laureata wielu nagród i wyróżnień.

Sylwetki Laureatów i Wyróżnionych w 16. edycji Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”

Seniorka Roku 16. edycji plebiscytu:

Pani Cecylia Złahoda z Oświęcimia – podejmuje lokalne inicjatywy na rzecz oświęcimskiej społeczności, propagatorka ekologii, autorka wierszy, książek, obrazów, uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Dziennego Domu Pomocy, w wieku 70 lat ukończyła 2 kierunki studium, członkini zespołu wokalnego, organizatorka warsztatów międzypokoleniowych, wystaw, kiermaszy, edukuje w zakresie medycyny naturalnej.

Senior Roku 16. edycji plebiscytu:

Pan Kazimierz Królik z Mogilan – mistrz stolarstwa, działacz lokalny, utalentowany muzyk, od młodości zaangażowany w działalność społeczną wsi, ponad 20 lat był strażakiem OSP, w 1984 r. współtworzył Zespół Regionalny „MOGILANIE” i przez 25 lat był jego kierownikiem i równocześnie tancerzem i śpiewakiem, a później członkiem kapeli „MOGILANIE”, w której śpiewa i gra na skrzypcach do chwili obecnej, jest też wykonawcą kilku instrumentów ludowych – basów 3-strunowych, jest słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, laureat licznych nagród za swoja działalność, zaangażował się w akcję promocji szczepienia, dzięki tej inicjatywnie gmina Mogilany została wyróżniona nagrodą „Małopolska Zaszczepiona!” i doposażyła pracownię rehabilitacji, prowadzą niezwykle barwną kronikę rodzinną – w odtwarzaniu dziejów rodu udało się sięgnąć aż do 1789 roku, organizator koncertu artystów polskich i ukraińskich przebywających w Mogilanach.

Zdjęcie audytorium w Operze Krakowskiej. Na widowni siedzą seniorzy i goście uroczystej Gali Małopolskiego Plebiscytu "Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku"
Uroczysta Gala 16. Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” / fot. ROPS

Honorowe wyróżnienia 16. edycji plebiscytu :

Pani Alicja Kokoszka z Krakowa – inicjatorką i współorganizatorką licznych inicjatyw na rzecz środowiska osób głuchych, w tym np. szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób głuchych z terenu Województwa Małopolskiego Oraz Pomocy Dla Głuchych Uchodźców Z Ukrainy

Pani Maria Blus ze Skawiny – w okresie pandemii pełniła dyżury w klubie seniora, członkini licznych organizacji, prowadzi zajęcia dla seniorów w Centrum Aktywności Seniora w Krakowie, rozwija wśród seniorów turystykę połączoną z edukacją, aktywizuje seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz prelekcje i szkolenia, organizuje spotkania międzypokoleniowe, kieruje zespołem słowno-muzycznym.

Pani Hanna Kozioł z Wieliczki – aktywizuje lokalne środowisko senioralne na różnych polach, udziela się w organizacji harcerskiej, aktywna uczestniczka Klubu Przyjaciół Wieliczki, inicjatorka licznych projektów, m. in projektu „Senior i Teatr” w wyniku której powstała aktywizację środowisk senioralnych na różnych polach, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

Pani Maria Czernik z Poronina – działa w wielu organizacjach, podejmowała starania dot. działalności Klubu Seniora w czasie pandemii, organizatorka akcji charytatywnych, prowadzeniem Klubu Seniora Szarotka w Zakopanem, brała aktywny udział w licznych wydarzeniach okolicznościowych, w tym w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i rodzin z Ukrainy, organizacji Powiatowego Dnia Inwalidy.

Pani Urszula Jasłowska z Makowa w gm. Gołcza – podtrzymywała stały kontakt z uczestnikami Klubu Senior+ w Mostku w okresie pandemii, inicjatorka/organizatorka akcji charytatywnych, w tym również działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, aktywizuje seniorów do czynnego spędzania czasu wolnego, współpracuje z lokalnymi instytucjami, w tym Komendą Powiatową Policji w Miechowie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie realizując projekt „Bezpieczny Senior” oraz dba o integrację międzypokoleniową.

Pani Halina Bieniek z Podobina w gm. Niedźwiedź – cyklicznie organizuje zbiórki żywności w kościele w okresie świątecznym i dostarcza je do osób będących w potrzebie, osobiście odwiedza starszych i chorych mieszkańców, by umożliwić im załatwienie niektórych spraw formalnych. Interesują ją problemy z jakimi borykają się mieszkańcy, odpowiada na ich potrzeby.

Pani Wanda Heród z Poręby Wielkiej w gm. Oświęcim – jest inicjatorką wielu przedsięwzięć, m. in. lokalnego zespołu śpiewaczego, lokalnych imprez okolicznościowych, odznaczona licznymi nagrodami za swoja działalność, członkini Gminnej Rady Seniorów, Ochotniczej Straży Pożarnej, aktywnie uczestniczyła w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Pani Bogumiła Kałużny z Nowego Sącza – zrealizowała wiele inicjatyw na rzecz nowosądeckiej społeczności, starała się o to, aby w trudnym czasie pandemii seniorzy, brali czynny udział w życiu społecznym i czuli się potrzebni, organizatorka licznych lokalnych imprez okolicznościowych, inicjatorka działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, prowadzi zajęcia manualne w Klubie Seniora Zabełcze oraz w Centrum Sądeckiego Seniora w Nowym Sączu, Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza.

Pan Zdzisława Uchto z Uniejów Rędziny w gm. Charsznica – swoim staraniem i na własny koszt utworzył mini skansen, w którego skład wchodzą: izba regionalna ze zbiorami etnograficznymi, kolekcja oleodruków o treści religijnej, kolekcja przyrządów do ważenia, czy zbiór zabytkowych maszyn rolniczych. Laureat licznych nagród, w tym tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za osiągnięcia w dziedzinie zachowania dziedzictwa regionalnego, w czasie pandemii włączył się w działania związane z minimalizacją zagrożeń, aktualnie podjął się kolejnej inicjatywy – rozpoczęcia pisania Kroniki Uniejowa i okolicy, od lat z własnych środków finansuje nagrody dla uczniów SP w Pogwizdowie, w tym dla najlepszego ucznia z historii.

Pan Janusz Masłowski z Miechowa – propagator zdrowego stylu życia, założył Klub Siwego Włosa, Młodzieńczej Fantazji i Trzeźwego Umysłu, w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Gryf w Miechowie reaktywował Klub Zdrowia Seniora przy Starostwie Powiatowym w Miechowie, reaktywował działalność Ośrodka Terapii Ruchowej dla Osób III-go wieku, zorganizował Festiwal Sportu i Zdrowia w Miechowie, aktywny uczestnik wielu imprez sportowych i senioralnych w kraju i regionie, autor wielu publikacji dot. tematyki senioralnej w „Wieściach Miechowskich”, wielokrotnie nagradzany za prowadzaną działalność

Pan Jan Józef Halbina z Babic – społecznik i pasjonat, realizator wielu inicjatyw na płaszczyźnie wędkarskiej oraz strażackiej, propaguje współpracę międzypokoleniową, koordynator działań w związku z pandemią COViD-19 oraz na rzecz uchodźców z Ukrainy, wziął udział w sesji zdjęciowej do kalendarza „Mój sposób na aktywność” promującego aktywności seniorów, za działalność w OPS otrzymał liczne nagrody, inicjator akcji ekologicznych.

Partnerem wydarzenia jest:

Logotyp Opery Krakowskiej, Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego

Patronat medialny objęli:

Logotyp Radia Kraków
Logo czasopisma pt. Głos Seniora


Przejdź na górę