Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Trzy osoby siedzące przy stole na oficjalnym spotkaniu

O działaniach sprzyjających aktywizacji i partycypacji społecznej małopolskich seniorów rozmawiali Członkowie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. 30 października br. w Muzeum Armii Krajowej im. im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji.

Podczas posiedzenia Pani Anna Mlost – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu UMWM przedstawiała najważniejsze założenia Program Strategicznego Srebrna Małopolska 2030, charakteryzując zadania dedykowane osobom starszym jakie zostały uwzględnione w ramach priorytetów „Zdrowie i opieka”, „Aktywizacja społeczna”, „Aktywizacja zawodowa” oraz „Przestrzeń i mieszkalnictwo”.

Pani Dyrektor Anna Mlost zaprezentowała także wyniki badania pt. „Rady seniorów w gminach Małopolski” zrealizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzone badanie stanowi źródło informacji w zakresie funkcjonowania rad seniorów w małopolskich gminach, zostało oparte na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród gmin oraz przedstawicieli rad seniorów działających w Małopolsce.

Link do raportu: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/raporty/rady-seniorow-w-gminach-malopolski-w-2023-roku/

Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera aktywność społeczną seniorów – w roku 2023 rozpoczęła się realizacja dwóch dwuletnich programów dedykowanych osobom starszym pn.: „Aktywny Senior” (alokacja 1 500 000 zł) – którego zakres przedmiotowy obejmuje wspieranie funkcjonowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne, kulturalne, turystyczne, informacyjne, warsztatowe, promujące pozytywny wizerunek seniora oraz „Wiek Seniora, a wigor juniora” (alokacja 1 400 000 zł) – który ukierunkowany jest na skuteczną edukację prozdrowotną seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się poprzez wykłady, zajęcia o charakterze prozdrowotnym, badania specjalistyczne, zajęcia ruchowe.

Podsumowanie otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny Senior” omówiła Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, jak również przedstawiła informacje na temat funkcjonowania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa (ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2023 r.).

Pani Katarzyna Kosik-Gajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej przedstawiła z kolei informacje w zakresie realizacji otwartego konkursu pn. „Wiek seniora, a wigor juniora”.

W trakcie posiedzenia poruszono także temat korzystania przez seniorów z oferty kulturalnej na podstawie doświadczeń lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Krystyna Guzik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia UTW przy Dąbrowskim Domu Kultury, Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, przybliżyła uczestnikom liczne formy aktywności kulturalnej, z których korzystają słuchacze uniwersytetu. Temat dostępu seniorów do kultury, z uwzględnieniem szerokiej oferty przygotowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego, będzie przedmiotem obrad w trakcie kolejnych posiedzeń Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.Przejdź na górę