Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

„Rodzinna Małopolska” 1 000 000 złotych na kompleksowe działania dedykowane rodzinom!!!

Roześmiana, wielopokoleniowa rodzina siedzi na sofie w salonie.

Województwo małopolskie podejmuje wiele inicjatyw na rzecz wspierania rodzin. W chwili obecnej realizowane są programy z zakresu kompleksowego wsparcia rodziny, poradnictwa dla rodzin, poprawy kompetencji rodzicielskich czy wzmacniania więzi rodzinnych. Dotowane projekty pełnią niebagatelną rolę wspierając współczesną rodzinę w zapobieganiu i przezwyciężaniu kryzysów, ale również sprzyjają odbudowywaniu relacji między – rodzinnych.

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Rodzinna Małopolska” o dotację na okres dwóch lat będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz rodziny na terenie województwa małopolskiego. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności szkolenia, superwizje rodzinne, mediacje rówieśnicze, poradnictwo, rodzinne wyjazdy edukacyjne, integracyjne, turystyczne, działania wspierające rodziny w trudnych sytuacjach.

Po raz kolejny uruchamiamy program dedykowany małopolskim rodzinom, który ma na celu zapewnienie szerokiego dostępu do usług edukacyjnych, integracyjnych, wspierających, umożliwiających rodzinom budowanie wzajemnych relacji. Niezwykle ważna w polityce społecznej samorządu województwa małopolskiego jest dbałość o rozwój rodzin, zapewnienie im odpowiednich warunków do funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i edukacji.

– mówi Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł (po 500 000 zł na każdy rok) a planowane działania winny obejmować okres dwuletni w przedziale czasowym od 1 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Oferty można składać do dnia 13 kwietnia 2023 r. (poprzez Generator eNgo) oraz do 14 kwietnia 2023 r. w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: http://www.rops.krakow.pl

Kontakt dla mediów

  • Rzecznik prasowy UMWM: Magdalena Opyd, tel. kom. 514 952 098
  • Biuro prasowe UMWM: tel. 12 61 60 940; 12 61 60 941
  • biuro.prasowe@umwm.malopolska.pl


Przejdź na górę