Przejdź do treści

Edukacja
i rozwój

„Wiek seniora, a wigor juniora!”– rozpoczynamy nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2023 – 2024 z alokacją 1 mln zł!

Osoby ćwiczące na sali

Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie realizuje w regionie politykę sprzyjającą budowaniu przestrzeni przyjaznej seniorom poprzez w szczególności stały rozwój oferty dedykowanej osobom starszym, rozwijanie idei partycypacji czy też dbałość o wsparcie najbardziej potrzebujących.

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!” o dotację na okres dwóch lat będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób starszych na terenie województwa małopolskiego. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności wspieranie rozwoju aktywności ruchowej i fizycznej seniorów, prowadzeniu kursów, wykładów, prelekcji o tematyce: edukacji prozdrowotnej seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, zdrowe żywienie dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka, prowadzeniu działań stymulujących funkcje poznawcze, takie jak pamięć, spostrzegawczość, percepcja, koncentracja, pozytywne myślenie z wykorzystaniem odpowiednich sposobów i narzędzi, np. mnemotechnik, technik relaksacyjnych, popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób starszych, zachęcaniu seniorów do udziału w zajęciach rekreacji ruchowej, w tym gimnastyki, zajęć biegowych i nordic walkingu.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł (po 500 000 zł na każdy rok) a planowane działania winny obejmować okres dwuletni w przedziale czasowym od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu. Oferty można składać do 16 maja 2023 r. (poprzez Generator eNgo) oraz do 17 maja 2023 r. w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2266869,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-zakresie-dzialalno.htmlPrzejdź na górę